Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Povinně zveřejňované informace

PDF Tisk Email

Základní informace pro veřejnost dle vyhlášky Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup

1. Název

 • Povinný subjekt: Město Zábřeh

2. Důvod a způsob založení

 • Vznikl na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) – v platném znění.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města, jeho funkce, práva a povinnosti jsou vymezeny § 67 - 98výše uvedeného zákona. Zastupitelstvo města volí ze svého středu starostu, místostarosty a členy rady města. Starosta, místostarostové a členové rady města tvoří radu města. Funkce, práva a povinnosti členů rady města jsou vymezeny § 99 - 102 výše uvedeného zákona. Postavení, funkci, práva a povinnosti starosty a jeho zástupce (zástupců) upravuje § 103 - 108 výše uvedeného zákona.

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové a dále pak tajemník městského úřadu a ostatní zaměstnanci. V čele městského úřadu je starosta. Postavení městského úřadu, jeho úkoly v oblasti samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti obce jsou stanoveny § 109 - 116 výše uvedeného zákona.

4. Kontaktní spojení

 

5. Fakturační údaje

6. IČ

 • IČ: 00303640

7. DIČ

 • DIČ: CZ00303640

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů města povahy koncepční, strategické a programové, které mohou být podle zákona poskytnuty. Nejvýznamnější jsou

9. Místo a způsob získání informací

Základní informace o činnosti jednotlivých odborů a oddělení MěÚ v oblasti samostatné i přenesené působnosti (státní správy vykonávané MěÚ Zábřeh) získáte v Organizačním řádu MěÚ. Vzory tiskopisů nutných pro vyřizování jednotlivých podání jsou k dispozici na jednotlivých odborech a odděleních, informace Vám budou podány také na podatelnách MěÚ. Zde obdržíte i základní informace obdobného typu o ostatních institucích a úřadech působících v oblasti veřejné správy.

Písemné žádosti o informace je nutné podat na podatelně městského úřadu nebo poštou na adresu:

Městský úřad Zábřeh,
sekretariát
Masarykovo náměstí 510/6,
789 01 Zábřeh


fax.: 583 416 505

Ústní nebo telefonické dotazy budou vyřizovány přímo na jednotlivých odděleních a odborech. V případě složitější problematiky budou odpovědi zasílány písemně. Z důvodu jednoznačně prokazatelnějšího postupu žádáme občany, aby preferovali písemnou formu žádostí (včetně faxu).

Na výše uvedenou adresu lze podávat i stížnosti, podněty a zde lze též žádat a obdržet rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona.

10. Další podání

Příjem žádostí a dalších podání se řídí směrnicemi pro vyřizování stížností a peticí na MěÚ Zábřeh.

Postup Městského úřadu Zábřeh při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů.

Postup při vyřizování písemné žádosti o informace:

Podání občanů jsou evidována sekretariátem Městského úřadu. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti úřadu, je žádost odložena a žadatel je vyrozuměn do 3 dnů o této skutečnosti. V případě, že je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, vyzve úřad žadatele do sedmi dnů aby žádost upřesnil. Neučiní li tak žadatel do 30 dnů, rozhodne městský úřad o odmítnutí žádosti. V ostatních případech poskytne informace do 15 dnů od přijetí podání. Tuto lhůtu lze prodloužit o 10 dní pouze ze závažných důvodů definovaných v § 14 odst. 5 výše uvedeného zákona. Pokud nelze z důvodů definovaných zákony žádosti vyhovět (byť i částečně), vydá o tom městský úřad rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Informace o postupu vyřizování ostatních podání včetně oblasti státní správy Vám budou podány informační službou nebo na příslušných odborech a odděleních MěÚ (viz. odstavec II. Místo a způsob získání informací).

11. Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. Odvolání se podává na Městský úřad Zábřeh, sekretariát, 789 01 Zábřeh, fax: 583 416 505 písemnou formou.
 • O opravných prostředcích proti rozhodnutí MěÚ v ostatních případech správního řízení budete informováni na jednotlivých odborech a odděleních MěÚ nebo formou odpovědi na Vaši žádost o informaci Vám bude informace o této problematice předána prostřednictvím sekretariátu MěÚ (viz. předcházející odstavce).

12. Formuláře

 • Prozatím jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení formuláře Stavebního úřadu. V tištěné podobě jsou k dispozici všechny vzory na příslušných odborech a odděleních. V budoucnu budou dostupné ke stažení formuláře ostatních odborů a oddělení, a to i ve formulářové úpravě umožňující elektronické vyplnění.

13. Popisy postupů – řešení životních situací

 • Návody na řešení životních situací naleznete na Portálu veřejné správy  - obsahují detailní popis dané životní situace s uvedením: toho, kdo odpovídá za správnost návodu, s datem, ke kterému je dle právního stavu návod zpracován, s datem poslední aktualizace. Návod lze vytisknout, popř. stáhnout ve formátu xml. Odkazy jsou řazeny abecedně.
 • Dále v seznamu životních situací jednotlivých odborů MěÚ Zábřeh.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů.

(dle §5 pís. e zákona 106/1999Sb.)

 • Tento přehled naleznete zde. Město Zábřeh také vydává právní předpisy v rámci své věcné působnosti – obecně závazné vyhlášky. Všechny uvedené legislativní normy (zákony) jsou k nahlédnutí u Městského úřadu Zábřeh.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za služby a úkony ke stažení zde: Sazebník_úhrad_2017.pdf

16. Licenční smlouvy

 • Město Zábřeh neposkytuje žádné licence nebo výhradní licence.

17. Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Zveřejňuje se  za předcházející rok vždy nejpozději do 1. března běžného roku.

18. ID datové schránky

 • hk9bq2f (město Zábřeh, orgán veřejné moci)


Aktualizováno Pondělí, 20 Březen 2017 16:04
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace