Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Jak se stát strážníkem

PDF Tisk Email

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

 • bezúhonnost
 • spolehlivost
 • věk a občanství
 • tělesná způsobilost
 • duševní způsobilost

Dalšími požadavky pro přijetí k Městské policii Zábřeh jsou

 • účast  ve  výběrovém  řízení,  které  se  skládá z absolvování pohovoru uchazeče o zaměstnání  s velitelem městské policie, jeho zástupcem a případně dalšími osobami, které určí starosta města
 • splnění fyzických a psychologických testů
 • doložení dosaženého vzdělání (úplné střední odborné, zakončené maturitní zkouškou)
 • vstupní lékařská prohlídka zdravotního stavu uchazeče

 

Bezúhonnost (§ 4a zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii):

Bezúhonným není občan:

 1. který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního  předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen,
 2. který byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

Bezúhonnost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka předložením výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.

 

Spolehlivost

Uchazeč o  zaměstnání strážníka by měl být zároveň spolehlivým podle § 4b zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Podle tohoto ustanovení není spolehlivým občan, kterému byla v posledních  5 letech uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt, jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.
Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být
starší 3 měsíců. Čestné prohlášení, ve kterém uchazeč přiznává pravomocně uloženou sankci  za správní delikt, obsahuje zákonné pojmenování správního deliktu a popis jednání, kterým byl tento delikt spáchán.

 

Věk a občanství

Podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů se může strážníkem stát pouze občan České republiky starší 21 let.

 

Tělesná způsobilost

Tělesnou způsobilostí se rozumí dobrá fyzická kondice, která se ověřuje na základě provedených fyzických testů.  Fyzické testy jsou tvořeny níže uvedenými disciplínami (cviky) a následné vyhodnocení se provádí podle  tabulek č. 1-4.

 

Duševní způsobilost

Duševní způsobilost  uchazeče o zaměstnání strážníka Městské policie Zábřeh se posuzuje psychologickým vyšetřením.

FYZICKÉ TESTY
a) Vzpor ležmo opakovaně (klik)

Popis cviku:
V lehu na břiše pokrčíme  paže  a opřeme se dlaněmi o zem v úrovni prsou. Napnutím  paží provedeme vzpor ležmo - pokrčením paží se vrátíme zpět do kliku. Správné provedení testu vyžaduje,  aby  po celou  dobu  cvičení  trup a  nohy tvořily  přímku,  tzn. neprohýbat se,  ani  nevysazovat.

Hodnocení:
Výkon hodnotíme  počtem úplně  dokončených  vzporů  ležmo,  test  provádíme do únavy, případně jej ukončíme tehdy, až se cvičenec začne prohýbat nebo vysazovat.

Bodové hodnocení v tabulce č. 1.

 

b) Leh-sed opakovaně

Popis cviku:

Základní polohou je leh na zádech.  Nohy  jsou mírně  pokrčeny  a  mírně   roznoženy ( kolena asi 30 cm nad zemí ). Ruce jsou spojeny  za hlavou, lokty se dotýkají země. Z této základní polohy provádíme sed s pootočením trupu tak, abychom  se  loktem lehce dotkli opačného kolena a vracíme se zpět do lehu. Směr pootočení trupu střídáme.
Při tomto testu je nutné, aby někdo cvičenci přidržoval u země nohy za kotníky.

Hodnocení:
Hodnotíme počet ukončených celých cviků za 2 minuty. Cvičení je možné přerušit a v lehu odpočívat.

Bodové hodnocení v tabulce č. 2.

 

c) Běh na 12 minut

Popis:
Tento test je vhodné  provést  na  vyznačeném změřeném okruhu,  nejlépe  na běžecké dráze. Postačí však lesní či polní cesta, bez větších výškových rozdílů. Je třeba ovšem vyznačit délku okruhu a na něm 50 m úseky. Úkolem je  uběhnout za 12 minut  co  nejdelší  trať.  Běh je možné střídat s  chůzí.  Po oznámení časoměřiče, že uplynula doba 12 minut, se každý testovaný zastaví v místě kam doběhl, a umožní rozhodčímu určit délku tratě, kterou uběhl.

Hodnocení:
Určíme vzdálenost, kterou testovaný uběhne za 12 minut s přesností na 50 metrů.

Bodové hodnocení v tabulce č. 3.

 

d) Člunkový běh 4 x 10 m

Popis:
Start  u první mety, běží se šikmo k metě druhé, která se obíhá a vrací se k metě první, která se obíhá stejným způsobem. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotyk mety č. 2, běží se zpět k metě č. 1, při dotyku se zastavují stopky.

Hodnocení:
Uběhnout vzdálenost 4 x 10 m v co nejkratším čase.

Bodové hodnocení v tabulce č. 4.

 

Ke splnění fyzických testů je zapotřebí dosáhnout celkového součtu nejméně 40 bodů, přičemž je nutné splnit každou disciplínu alespoň na jeden bod.

TABULKA č. 1 - vzpor ležmo ( klik )

 

BODY

MUŽI

ŽENY

věk

věk

21-29

30-39

40 a více

21-29

30-39

40 a více

Počet cviků

Počet cviků

1.

12

9

6

7

6

5

2.

14

10

7

8

6

5

3.

16

11

8

9

7

5

4.

18

12

9

10

8

6

5.

20

13

11

11

8

6

6.

22

15

12

12

9

7

7.

24

17

14

12

10

7

8.

26

19

15

13

10

8

9.

28

21

16

14

11

8

10.

30

23

18

15

12

9

11.

32

24

19

17

14

10

12.

34

26

21

19

15

12

13.

36

27

22

20

17

13

14.

38

28

24

22

18

14

15.

40

30

25

24

20

16

16.

41

31

27

25

21

17

17.

43

32

28

27

22

19

18.

45

34

30

28

24

20

19.

47

35

31

30

25

21

20.

49

36

33

31

26

22

Dále za každé dva kliky navíc 1 bod.

 

 TABULKA č. 2 - leh-sed opakovaně

BODY

MUŽI

ŽENY

Věk

věk

21-29

30-39

40avíce

21-29

30-39

40avíce

Početcviků

Počet cviků

1.

18

13

11

12

10

8

2.

19

13

11

12

10

8

3.

20

14

12

13

11

9

4.

21

14

12

13

11

9

5.

22

15

13

14

12

10

6.

25

17

15

16

13

11

7.

28

20

18

18

14

12

8.

31

23

21

20

16

14

9.

34

26

24

23

18

16

10.

37

30

27

26

20

18

11.

40

33

30

29

23

21

12.

43

36

33

32

26

24

13.

46

39

36

35

29

27

14.

49

42

39

38

32

30

15.

52

46

43

41

36

33

16.

55

49

45

44

39

36

17.

58

52

49

47

42

39

18.

61

56

52

50

46

42

19.

64

59

55

53

49

45

20.

66

62

58

56

52

48

Dále za každé ukončené 3 leh-sedy připočteme 1 bod.

 

TABULKA č. 3 - běh na 12 minut

BODY

MUŽI

ŽENY

Věk

Věk

21-29

30-39

40avíce

21-29

30-39

40avíce

Vzdálenost v metrech

Vzdálenost v metrech

1.

1650

1500

1350

1500

1350

1200

2.

1700

1550

1450

1600

1450

1300

3.

1750

1600

1550

1700

1550

1400

4.

1800

1700

1650

1800

1650

1500

5.

1900

1800

1750

1850

1750

1600

6.

2000

1900

1850

1900

1800

1650

7.

2100

2000

1950

1950

1850

1700

8.

2200

2100

2000

2000

1900

1750

9.

2300

2200

2050

2050

1950

1800

10.

2400

2250

2100

2100

2000

1850

11.

2500

2300

2150

2150

2050

1900

12.

2600

2350

2200

2200

2100

1950

13.

2650

2400

2250

2250

2150

2000

14.

2700

2450

2300

2300

2200

2000

15.

2750

2500

2350

2350

2250

2050

16.

2800

2550

2400

2400

2300

2100

17.

2850

2600

2450

2450

2350

2150

18.

2900

2650

2500

2500

2400

2150

19.

2950

2700

2550

2550

2450

2200

20.

3000

2750

2600

2600

2500

2250

Dále za každých uběhnutých 50 m připočteme 1 bod.

 

 TABULKA č. 4 - člunkový běh

BODY

MUŽI

ŽENY

Věk

Věk

21-29

30-39

40avíce

21-29

30-39

40avíce

Čas uběhnutí

Čas uběhnutí

1.

16

17

19,5

18,6

19,5

21

2.

15,5

16,5

19

18,2

19

20,5

3.

15

16

18,5

17,8

18,5

20

4.

14,5

15,5

17

17,3

18

19,5

5.

14

15

16,5

16,8

17,6

19

6.

13,4

14,5

15,9

16

17

18,5

7.

12,8

14

15,3

15,2

16,4

18

8.

12,3

13,5

14,5

14,5

15,8

17,5

9.

11,9

13,1

14

14

15,2

17

10.

11,6

12,7

13,5

13,5

14,7

16,5

11.

11,4

12,4

13,1

13,1

14,2

16

12.

11,2

12,1

12,7

12,7

13,7

15,5

13.

11

11,8

12,4

12,4

13,2

15

14.

10,8

11,5

12,1

12

12,7

14,5

15.

10,5

11,2

11,8

11,6

12,2

14

16.

10,3

11

11,5

11,3

11,8

13,5

17.

10,1

10,7

11,3

11

11,5

13,1

18.

9,8

10,5

11

10,8

11,3

12,7

19.

9,6

10,2

10,8

10,6

11,1

12,3

20.

9,4

10

10,5

10,4

11

12

Za  každé další zrychlení o 0,2 s připočteme jeden bod.

Aktualizováno Čtvrtek, 24 Duben 2014 13:47