Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Veřejná pohřebiště

PDF Tisk Email

 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA ZÁBŘEH

 

Rada města svým opatřením ze dne 14.8.2002 vydává na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, řád veřejného pohřebiště.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.   Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona č. 256/2001 Sb.

 

2.   Řád veřejného pohřebiště upravuje správu pohřebišť města Zábřeh, práva a povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebištích, dále osob, které zde vykonávají objednané činnosti a návštěvníků pohřebišť, to vše v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb.

 

3.   Ustanovení tohoto řádu se vztahují na veřejná pohřebiště, zřízené městem Zábřeh.

 

4.   Vysvětlení pojmů:

 • Veřejné pohřebiště - dále jen pohřebiště

 • Řád veřejného pohřebiště - dále jen řád

 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění - dále jen zákon

 

5.   Provozovatelem pohřebiště Zábřeh, Zábřeh - část Skalička, Ráječek, Hněvkov a Pivonín je město Zábřeh, zastoupeno Mgr. Karlem Berkou, starostou, IČ 00303640, se sídlem Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh.

 

6.   Provozování pohřebiště Zábřeh je zajištěno správcem - Vladimírou Dvouletou, se sídlem Jiráskova 39, Zábřeh, provozování ostatních pohřebišť zajišťuje město Zábřeh.

 

Článek 2

Působnost řádu pohřebiště

 

1.   Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebiště v Zábřehu, v Zábřehu - část Skalička, Ráječek, Hněvkov, Pivonín, jehož součástí jsou:

 • místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu

 • místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek

 • místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

 • vsypové a rozptylové louky

 • společné hroby

 • čestné hroby - část pohřebiště

 • vojenské hroby - část pohřebiště

 • smuteční obřadní síň

   

  2.   Řád je závazný pro provozovatele pohřebiště a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaratele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

   

   

   

   

  Článek 3

  Rozsah poskytovaných služeb

   

  1.   Na pohřebišti v Zábřehu jsou poskytovány tyto služby:

 • nájem místa - pro hroby, hrobky

                               - pro uložení lidských ostatků v urnách

                               - vsyp lidských ostatků

 • nájem smuteční obřadní síně

 • pohřbívání

 • provádění exhumací

 • výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací

 • správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a zeleně

 • vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště

 • zajišťování vrátní služby - je-li zřízena

 • zajišťování likvidace odpadů

 • údržba a úprava hrobových míst

 • půjčování nářadí

 • spravováníaudržováníobjektů na pohřebišti (obřadní síně, komunikace,       

 • inženýrské sítě, oplocení, WC)

 • vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu

 • prodej hřbitovních doplňků

 • zveřejňování informací na místě obvyklém pro potřeby veřejnosti

   

  2.   Na pohřebišti v Zábřehu - část Skalička, Ráječek, Hněvkov a Pivonín jsou poskytovány tyto služby:

   

 • nájem místa - pro hroby, hrobky- pro uložení lidských ostatků v urnách                  

 • pohřbívání

 • provádění exhumací

 • výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací

 • správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a zeleně

 • vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště

 • zajišťování vrátní služby - je-li zřízena

 • zajišťování likvidace odpadů

 • údržba a úprava hrobových míst

 • půjčování nářadí

 • spravovánía udržování objektů na pohřebišti(komunikace, oplocení)

 • vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu

 • zveřejňování informací na místě obvyklém pro potřeby veřejnosti

   

  3.   V souladu se stanoviskem okresního hygienika ze dne 7.6.2002 č.j. 2639/218.9/02/DrFre/DrPř je na základě zákona tímto řádem pro uložení lidských ostatků do hrobu stanovena tlecí doba v délce:

        na veřejném pohřebišti     Zábřeh .................... 20 let

                                                 Zábřeh-Skalička ....  10 let

                                                 Zábřeh-Ráječek .....  20 let

                                                 Hněvkov ................  10 let

                                                 Pivonín ...................10 let

                                                

   

   

  Článek 4

  Povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení

  a doba zpřístupnění pohřebiště

   

  1.   Pohřebiště je veřejně přístupné denně, a to:

         listopad - duben .....................................................................   8 - 18 hodin

         květen - říjen     ...................................................................... 7 - 20 hodin

        V den Památky zesnulých včetně předcházející soboty a neděle .................... 7 - 20 hodin.

        Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.

   

  2.   Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.

   

  3.   Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

   

  4.   Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.

   

  5.   Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem provozovatele a za podmínek stanovených provozovatelem. Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště povolit výjimku. Na pohřebišti není dovolena jízda jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

   

  6.   Rovněž je na pohřebišti zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech.

   

  7.   Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se řádem pohřebiště. Zejména návštěvníkům pohřebiště není dovoleno se na pohřebišti chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadkové nádoby, vodit psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny.

   

  8.   Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

   

  9.   Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

   

  10.Na vsypových a rozptylových loukách je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu určených. Vstup na vsypové a rozptylové louky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umisťovat pouze na určené plochy.

   

   

   

   

  11.Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště - mimo stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

   

  12.Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.

   

  13.Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento řád a provozovatel.

   

  14.Smuteční obřadní síň slouží k obřadům pro rozloučení se zemřelými uloženými v konečné rakvi před uložením do hrobu, hrobky nebo odvozem ke zpopelnění nebo k rozloučení se zpopelněnými pozůstatky, a to všem občanům i členům jakékoli registrované církve, za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně ke smutečnímu obřadu může povolit provozovatel jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem. Provozní doba se upravuje podle potřeby objednatelů a kapacity obřadů.

   

  15.Obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi provozovatelem (správcem) a objednatele a za úplatu dle platného ceníku.

   

  16.Všechny osoby, vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. a ostatními právními normami upravujícími takovou činnost, dodržovat tento řád, a to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště nebo jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.

   

  Článek 5

  Provozovatel pohřebiště a jeho povinnosti

   

  Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:

  1.   Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem, tímto zveřejněným řádem a zvláštními právními předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o shromažďování apod.).

   

  2.   Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce.

   

  3.   Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení.

   

  4.   Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ustan. § 21, odst. 1 zákona (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských pozůstatků a ostatků a jiné předepsané zákonem). Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.

   

  5.   V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.

   

   

   

  6.   V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustan. § 24 zákona a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.

   

  7.   Připravit k pronájmu místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem a řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. Žádný zájemce o pronájem místa na pohřebišti nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor stejného charakteru a rozměru.

   

  8.   Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu.

   

  9.   Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů a pokynů příslušného správního orgánu.

   

  10.Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem.

   

  11.Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.

   

  12.Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem.

   

  13.Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na místě na pohřebišti obvyklém nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.          

   

  14.Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště.

   

  Článek 6

  Užívání hrobového místa

   

  1.   Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Výše nájemného a ceny služeb spojených s nájmem je stanovena dle usnesení č. 99/14/2 městské rady ze dne 23.6.1999.

   

  2.   K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout pronajímateli - provozovateli pohřebiště veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a datum jejího narození a úmrtí a její rodné číslo

   

 • záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy do hrobu nebo hrobky, byla touto nemocí nakažena

   

 • jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní jméno, název firmy, sídlo a identifikační číslo nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu

   

 • údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa

   

 • dále případně údaje o vlastníku, není-li vlastníkem nájemce, a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození

   

 • změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště.

   

  3.   V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště, na němž se hrob nachází.

   

  4.    Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Rada města může omezit maximální délku pronájmu místa na pohřebišti. Podnájem hrobového místa je zakázán.

   

  5.    Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo včetně vybudování hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.), to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

   

  6.    Nájemní právo k hrobovému místu lze převést smluvně na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li nadále v jeho vlastnictví.

   

  7.    Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu.

   

  8.    Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájmu na dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází právo nájmu na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen doložit provozovateli titul k přechodu nájmu a sdělit údaje potřebné pro vedení evidence předepsané zákonem.

   

  9.    Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.

   

  10.  Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, že:

 • nájemce neplní své povinnosti podle odstavce 5 této části řádu

   

 • nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval

   

 • má-li být pohřebiště zrušeno podle § 24, odst. 1 zákona.

   

  11.  Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel pohřebiště podle § 20, písm. g), bod 4 a 5 zákona.

   

  12.  Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu, nutných kamenických pracích na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu není omezením práva nájemce ve smyslu ustn. § 25, odst. 4 zákona. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil, to platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.

   

  13.  Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a způsobem:

 • nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa

   

 • zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob

   

 • odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám.

   

  14.  Neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.

   

  15.  Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele a nájemce je povinen poskytnout provozovateli veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona.

   

  16.  Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst, provedené provozovatelem, tato čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.

   

  17.  Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novému nájemci budou tyto lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu. Ponechané zpopelněné lidské ostatky se vyjmou a uloží do žárových hrobů bez úředních obalů.

   

   

   

   

   

   

  Článek 7

  Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

   

  1.    Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek.

   

  2.    Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám nebo odstranění věcí (viz odst. 1) na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele pohřebiště, nájemní smlouvy, tohoto řádu a zákona.

   

  3.    Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel v rozsahu:

 • Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.

   

 • Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami.

   

  4.    V případě, že je místo na pohřebišti pronajato ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem provozovatele ke zřízení hrobky.

   

  5.    V průběhu zhotovování, údržby, oprav nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu, je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.

   

  6.    Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad.

   

  7.    Na pronajatém hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením provozovatele pohřebiště. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysázené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

   

  8.    Vlastník hrobového zařízení je oprávněn s tímto nakládat bez omezení vlastnických práv včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem.

   

   

   

  Článek 8

  Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

   

  1.    Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:

 • jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,50 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,20 m

   

 • dno hrobu musí ležet nejméně 0,50 m nad hladinou podzemní vody

   

 • boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,30 m

 • rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,20 m.

   

  2.    Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstaky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.

   

  3.    Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení soud nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

   

  4.    Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu okresního hygienika.

   

  5.    Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele a způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání na daném pohřebišti (u hrobů zpravidla k nohám).

   

  6.    V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od osoby, která obstarává pohřbení zemřelého nájemce. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností provozovatele o toto místo pečovat.

   

  7.    Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely (mineralizace) spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,50 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl lze použít jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla obsahující složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.

         Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:

 • Vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka.

 • Kovové.

 • Maximální rozměry rakví v hrobkách 2,15 m x 0,85 m.

   

        

  Všechny rakve, v nichž jsou uloženy lidské pozůstatky před pohřbením, musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

   

  8.    Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště. Jiná osoba jen s jeho souhlasem. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze po předání opisu listu o prohlídce mrtvého provozovateli.

   

  9.    Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a je třeba jejich přemístění, vyžádá si provozovatel souhlas hygienika v případě, že je zjevné, že lidské ostatky nejsou zetlelé.

   

  Článek 9

  Dřeviny, lavičky a ostatní

   

  1.    Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.

   

  2.    Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných ostatků.

   

  3.    Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysázené dřeviny, k jejichž výsadbě nedal souhlas.

   

  4.    Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně krajiny).

   

  5.    Všechna trvalá zeleň, vysázená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.

   

  6.    Pokud je růstem vzrostlých stromů způsobována nájemci škoda na majetku, rozhoduje o způsobu náhrady příslušný správní orgán.

   

  7.    Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele.

   

  8.    Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel nebo osoba, které k tomu udělí provozovatel souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.

   

  Článek 10

  Přestupky

   

  1.    Přestupku se dopustí ten, kdo:

 • je nájemcem místa na pohřebišti a nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa i přes písemné upozornění správce,

   

 • zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.

   

  2.    Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč dle § 26 zákona č.256/2001 Sb.

  3.    Za přestupek se nepovažuje jednání uvedené výše, které je správním deliktem postižitelným podle zvláštního právního předpisu.

   

  Článek 11

  Ostatní ustanovení

   

  1.    Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění.

   

  2.    Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

   

  3.    Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí a je jí pověřen správce veřejného pohřebiště, městská policie a provozovatel pohřebiště.

   

  4.    Výjimky z řádu pohřebiště dle individuální žádosti může povolit rada města.

   

  5.    Pokud pohřebiště nebo jeho část, včetně hrobového zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní předpisy (viz např. zákon o státní památkové péči).

   

  Článek 12

  Závěrečné ustanovení

   

  Tento řád nabývá účinnosti dne 1.9.2002 a bude po celou dobu jeho platnosti vyvěšen na místě obvyklém na pohřebištích města Zábřeh.

   

   

   

   

             Mgr. Karel Berka                                         Milan Šebesta

                 starosta                                                místostarosta

   

   

   

   

  Vyvěšeno dne:   ................................

   

  Sejmuto dne:     ................................

 

 

Aktualizováno Pondělí, 27 Červenec 2015 12:23